Tilbage til forsiden

 

FOR

 

GRUNDEJERFORENINGEN

 

”NØRREGAARD”

 

 

 

§ 1.

Foreningens navn er: Grundejerforeningen ”Nørregaard". Dens hjemsted er Rødovre kommune i Region Hovedstaden.

 

§2.

Foreningens formål er at varetage sine medlemmers in­teresser som grundejere, sørge for al ordens overholdelse indenfor de til foreningen underlagte arealer og i alle fælles anliggender at repræsentere medlemmerne for alle myndigheder.

 

§ 3.

Medlemmer at foreningen er alle, der har eller fremtidig måtte erhverve een eller flere parceller af ”Nørregaard”s udstykning. Købet eller brugsretten til en parcel betragtes som fuldbyrdet indmeldelse i grundejerforeningen ”Nørre­gaard”, og den pågældende parcel, dens ejer eller bruger er dermed underkastet foreningens love, sådan som disse er og i fremtiden lovligt måtte blive ændrede.

 

§ 4.

Generalforsamlingen er indenfor foreningens loves foreskrevne grænser den højeste myndighed I alle anliggender.

Ethvert medlem har kun én stemme, uanset hvor mange parceller det er ejer af, ligesom der kun, hvis en parcel ejes at flere kan gives é stemme for en sådan parcel.

 Kun det stemmeberettigede medlem eller den person, der i henhold til § 11 har stemmeret ved fuldmagt, har adgang til at få ordet på generalforsamlingen.

En ordinær generalforsamling er beslutningsdygtig, når der på lovlig måde - med mindst 14 dages varsel - skriftlig til hvert medlem er tilsendt en meddelelse herom.

 

§ 5.

Klager og andre henvendelser vedrørende foreningens for­hold skal indgives skriftligt til foreningens formand.

Medlemmerne er pligtige til at rette sig efter bestyrel­sens givne anordning, når disse er trufne i overensstem­melse med foreningens love; men medlemmer, der mener sig forurettede derover, kan indgive skriftlig klage for den førstkommende generalforsamling. Dog skal bestyrelsens anordning overholdes, indtil generalforsamlingens afgørel­se måtte foreligge.

 

 

 § 6.

Efter fuldførelse at et bygge- og ledningsarbejde skal eje­ren istandsætte den skade, som han eventuelt har forvoldt på fortov og vej.

Brændsel og lignende, som afkastes på fortov og vej, skal omgående fjernes.

Enhver grundejer skal lade renholde fortov ud for sin parcel og holde parcellen således fri for ukrudt, at dette ikke kaster frø eller sætter rødder på naboejendommen.

Desuden er enhver grundejer pligtig til at rydde sne på fortovet ud for sin parcel, samt i glat føre at gruse dette i mindst 80 cm bredde.

Beplantning langs med fortov skal beskæres, således at færdsel på fortov kan foregå uhindret.

Misligholder et medlem sin renholdelses-, snekastnings- ­og beskæringspligt foretages alt nødvendigt arbejde ved dette på det pågældende medlems regning. Vedkommende parcelejer skal dog først have meddelelse derom.

 

§ 7.

Alle foreningsbidrag, såvel ordinære som ekstraordinære, fastsættes af generalforsamlingen og indbetales til kassereren efter nærmere fastsatte og på generalforsamling godkendte regler. Alle af en generalforsamling lovligt vedtagne ydelser hefter på den pågældende parcel og dens nuværende og efterfølgende ejere.

 

§ 8.

Bestyrelsen kan til enhver tid træffe bestemmelse om at lade restancer og an­den skyld til foreningen inddrive ad retslig vej 30 dage efter, at der fra foreningen er udsendt fornyet opkrævning.

Medlemmer, der står i restance til foreningen udover 3 måneder kan ikke øve indflydelse på foreningens ledelse, og heller ikke indvælges i dens bestyrelse, ligesom det også mister sin stemmeret til bestyrelsesvalg.

 

§ 9.

Ekstraudgifter, der måtte fremkomme ved inkassation af foreningsbidrag, fordi disse ikke rettidigt måtte blive ind­betalt, pålægges vedkommende medlem.

Medlemmerne er pligtige til at holde foreningens kas­serer underrettet om deres nøjagtige adresser og meddele ejerskifte.

 

§ 10.

Ordinær generalforsamling afholdes i tiden: 15. februar ­- 15. marts. Forslag, der ønskes behandlet på denne, må være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalfor­samlingens afholdelse.

Enhver generalforsamlingsindvarsling skal indeholde den fornødne dagsorden.

 

S 11.

Hvor intet andet foreskrives i lovene, danner almindelig stemmeflerhed grundlaget for al afstemning.

Skriftlig afstemning udøves, når mindst 10 medlemmer fordrer det. Stemmeret kan udøves ved fuldmagt, dog kan et medlem ikke fremmøde med mere end én fuldmagt.

Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent.

 

 

§ 12.

Lovændringer eller tillæg til foreningens love kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for for­slaget. Opnås ikke dette stemmetal, kan der indvarsles til ekstraordinær generalforsamling, og på denne råder da alminde1ig stemmeflerhed.

 

§ 13.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning eller på skriftlig begæring af mindst 25 medlemmer. Kun de forslag, der motiverer en ekstraordi­nær generalforsamling, kan ventes behandlede på denne.

 Bestyrelsen indkalder til generalforsamling senest 5 dage efter, at lovlig begæring derom er fremsat. Den bestem­mer selv varsel, der dog ikke må være under 48 timer og ikke over 60 dage.

 

§ 14.

Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling, og en afskrift af dette skal mindst 8 dage før generalfor­samlingens afholdelse være tilsendt medlemmerne.

Regnskabsåret er lig med kalenderåret.

Regnskabet fremlægges i revideret stand på den ordinære generalforsamling.

Regnskabet revideres forud for generalforsamlingens af­holdelse og skal til enhver tid på forlangende fremlægges for revisorerne.

 

§ 15.

Bestyrelsen består af: 1 formand, 1 kasserer, 1 sekretær og 2 bestyrelsesmedlemmer. Desuden vælges 2 bestyrelsessuppleanter, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. De 2 bestyrelsessuppleanter, men ikke de 2 revisorer og revisorsuppleanten, modtager indkaldelse til bestyrelsens møder samt referater herfra, og har ret til at deltage i møderne uden stemmeret.

Bestyrelsen vælges for 2 år:   Formanden, sekretæren, 1 bestyrelsesmedlem og 1 revisor vælges i lige år. Kassereren, 1 bestyrelsesmedlem og 1 revisor vælges i ulige år.

På generalforsamlingerne vælges hvert år 2 bestyrelses­suppleanter og 1 revisor-suppleant. Valget af disse gælder dog kun for ét år.

Bestyrelsen varetager foreningens interesser og har myndighed til at tage bestemmelse om foreningsforhold, for så vidt ikke lovene foreskriver generalforsamlings af­gørelse. Til gyldig bestyrelsesbeslutning kræves vedtagelse af mindst: tre af bestyrelsens medlemmer. Stiftelse af lån, erhvervelse eller afhændelse af fast ejendom kræver generalforsamlingsbeslutning. Udadtil repræsenteres besty­relsen ved sin formand, hvis underskrift i ethvert forhold, der ligger indenfor foreningens formål, er retslig bindende.

 

§ 16.

Bestyrelsen lønnes efter de på en generalforsamling nærmere fastsatte regler.  Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og vælger af sin midte selv sin næstformand.

 

§ 17.

Bestyrelsen kan, dersom den finder det fornødent, på foreningens regning søge juridisk bistand, når det gælder varetagelse af medlemmernes fælles interesser jf. foreningens formål  § 2.

 

§ 18.

På foreningens konto i banken kan kun hæves mod underskrift af formand og kasserer i fællesskab.

Kassereren kan disponere alene over foreningskontoen via netbank indtil 1.000,- kr., og må ligge inde med en kontantbeholdning på max 500,- kr.

 

§ 19.

Foreningen kan ikke opløses med mindre 2/3 af foreningens medlemmer er for opløsningen, og der samtidig tages be­slutning om anvendelse af foreningens ejendele.

Opnås ikke dette stemmetal, kan der indvarsles til ekstraordinær generalforsamling, og på denne råder da alminde­lig stemmeflerhed, jf. §§ 12 og 13.

 

§ 20.

Disse love træder i kraft straks, og foreningens hidtil gældende love annulleres herved.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 7. marts 1974 og 10. marts 1999, samt 8. marts 2012.