GRUNDEJERFORENINGEN

NØRREGÅRD

Formand Jann Larsen

Juelsmindevej 2 A, 2610 Rødovre Rødovre, den 12.3.2013

Tlf.: 36 41 06 13


Referat fra grundejerforeningens ordinære generalforsamling torsdag den 7. marts 2013 kl. 19.30 i kantinen på Tinderhøj Skole, Fortvej 71, Rødovre.


Generalforsamlingen indledtes med et kriminalpræventivt foredrag af Bent Nikolajsen fra Vestegnens Politi, som fortalte om muligheder for at holde tyven ude ved bl.a. at sikre boligens døre og vinduer, etablere nabohjælp mv. Klaus Honoré fta A/H Låsemontage kom med et oplæg om sikring af boligen gennem forskellige typer af låse og tilbød gratis sikkerhedstjek af medlmmernes boliger. Medlemmer, som ikke deltog i generalforsamlingen, men som ønsker at gøre brug af A/H Låsemontages tilbud, kan henvende sig til grundejerforningens fomand.


Generalforsamlingens dagsorden:


1. Valg af dirigent

Anita Lilliebjerg blev enstemmigt valgt til dirigent, og konstaterede generalforsamlingens lovlige indvarsling og beslutningsdygtighed..


2. Beretning ved formanden Jann Larsen

Så er der atter gået et år, og det er tid at aflægge beretning her ved generalforsamlingen i grundejerforeningen Nørregaard.


Som sidste år vil jeg starte med at præsentere bestyrelsen, som i det forløbne år har bestået af: Peter Hansen, kasserer, Helge Pedersen, sekretær, Karsten Køllund, og Johnnie Gregersen, bestyrelsesmedlemmer, og jeg selv Jann Larsen, formand. Hertil kommer vore 2 suppleanter Bente Gorm Larsen og Hanne Kjærulff. Regnskabet for 2012 er revideret af vores revisor Michael Hellensberg og revisorsuppleant Torben Andersen, idet kassereren ikke kunne få fat i revisor Benny Rosendal, da regnskabet skulle reviseres.


Det har været endnu et år, med kun få sager til behandling i bestyrelsen. Sagsbehandlingen er sket ved rundsendelse pr. mail til bestyrelsen. Bestyrelsen har derfor vanen tro kun afholdt ét enkelt møde, nemlig det møde, hvor vi ”pakkede” indkaldelserne til generalforsamlingen. Der var dog ikke noget, der skulle pakkes, da der ikke skulle sendes opkrævninger ud. Derfor behandlede vi er række konkrete sager på det møde.


Antallet af møder siger dog ikke alt om antallet af behandlede sager, ligesom antallet af sager heller ikke siger noget om, hvor stort et arbejder, der er med behandlingen af den enkelte sag. Jeg vil derfor i det følgende sige lidt mere om omfanget og arten af arbejdet i bestyrelsen.


Grundejerforeningen har i det forløbne år slet ikke modtaget nogen nabohøringer vedrørende sager, hvor opførelse af carporte, udhuse eller tilbygninger kræver særlig tilladelse eller dispensation i henhold til lokalplanen eller byggelovgivningen. Det kan undre for der var 8 sager sidste år. Så enten er der ikke flere, der har behov for mere plads og dermed behov for at udvide husene, eller for udhuse til haveredskaber, mere plads til bilen osv. eller også har kommunen droppet nabohøringer. Er der nogen af jer, som er til stede, der har får en høring, hvis jeres nabo byggede om eller til?


Der har i det forløbne år været 2 ejendomme i grundejerforeningens område, som har været begæret på tvangsauktion, men hvor begge begæringer senere blev trukket tilbage.


Vi har heller ikke haft egentlige nabostridigheder til behandling i det forgangne år. Dette skal på ingen måde betragtes som er opfordring til at klage over naboen. Jeg tror alle i det lange løb har det bedst med fordragelighed. Jeg vil dog i den forbindelse minde om, at det ikke er nær alle problemer mellem naboer, vi kan gøre noget ved i grundejerforenin-


- 2 -


gen. Fx kan vi ikke hjælpe med træer inde på naboens grund, der skygger eller kaster blade over hegnet. Det er noget, man må snakke sig tilrette med naboen om.


Jeg vil også med hensyn til klager igen nævne, at hvis man ønsker en klage taget op af grundejerforeningen, så skal klagen være skriftlig, idet den konkrete klage vil blive forelagt den, der klages over, så vi får begge parters udlægning af sagen, inden bestyrelsen træffer sin beslutning.


Vedrørende motorvejen vil jeg i år begrænse mine bemærkninger her i beretningen til, at der stadig mangler en officiel udmelding om, hvor det støjværn, som Folketinget har givet 10 mill. kr. til skal placeres, og hvor langt støjværnet vil strække sig. Støjværnet var lovet opsat i 2012, men det er endnu ikke kommet. Rødovre Kommune har anbefalet, at støjværnet opføres i forlængelse af det støjværn, der slutter ved broen over motorvejen til Hvidsværmervej.


Den nye støjskærm vil blive ca. 500 meter langt og derfor slutte ca. ud for knallertbanen. Det vil sige, at der ikke kommer nogen støjskærm på motorvejen hen over Jyllingevej, som grundejerforeningen jo har anbefalet. Det betyder, at der ikke er noget, der forhindrer, at trafikstøjen fra motorvejen kommer ind over grundejerforeningens område.


Som jeg tidligere har nævnt vil et støjværn på hele strækningen mod Rødovre langs M3 koste yderligere ca. 30 mil. kr. Vi har fra foreningens side tidligere givet udtryk for, at hvis politikkerne på Christiansborg ikke kan finde de resterende penge til et støjværn langs HELE Rødovre, så mener vi, at det må være Rødovre Kommune, der må bekoste støjværnet af hensyn til borgenes ve og vel.

For Frederikssundsmotorvejens 1 etape, som kaldes M12, forventes arbejdet afsluttet her i begyndelsen af 2013.


Men nu jeg er inde på det med vejstøj, så kan jeg oplyse, at kommunen for tiden har udsendt et forslag til støjhandleplan 2013 -2018 i offentlig høring. Høringsfristen er den 9. april. Af planen side 31 fremgår, at kommunen har fået foretaget en beregning af, hvor stor virkning en støjskærm langs Jyllingevej vil have. Beregningerne er foretaget med en skærm i midterrabatten på 0,8 m og en på 1,8 m. Resultatet er stort set ens, nemlig en effekt på ca. 1 - 3 dB langs Jyllingevej. En ændring på 2 - 3 dB er det man normalt kan opfatte med det menneskelige øre.


Fra grundejerforeningens side vil vi selvfølgelig komme med vore positive bemærkninger til alt, hvad der kan nedbringe støjen på Jyllingevej. Jeg vil opfordre jer alle til at gøre det samme.


Omlægningen af Rødovrevej, som vi også tidligere har været inde på, er nu afsluttet. Der mangler dog at blive malet nogle striber, men der er, som man har kunnet læse i lokalavisen, en del kritik af bl. a. opkørslerne.


Nu vi er ved Rødovre Kommunes aktiviteter, så må jeg sige, at det er beskæmmende at konstatere, at kommunen ikke har gjort mere for at imødegå de ekstreme vejrforhold, som vi må forvente i fremtiden, og som bl.a. vil kunne betyde oversvømmede kældre.


Men der er måske håb forude, for ifølge nye regler fra staten skal kommunerne her i 2013 udarbejde en klimahandleplan. Nu må vi se, hvor meget handling der kommer i planen. Vi er ikke for fovent med konkrete tiltag i kommunens såkaldte handleplaner.


Vore medlemmer på Engbovej vest for Tårnvej har i forbindelse med voldsomme regnskyl haft problemer med overløb fra det regnvandsbassin, der ligger på Tårnvej 409. Grundejerforeningen har støttet op om vore medlemmers henvendelse til kommunen, og vi har bl.a. bedt kommunen om at oplyse, hvilke foranstaltnnger, kommunen har truffet for at imødegå overløbsproblemer i fremtiden. Kommunen har stadig ikke svaret os på den henvendelse. Men vi vil følge op på den sag i relation til klimahandleplanen.


Jeg kan oplyse, at Grøndalslund Kirke også i år planlægger afholdt Skt. Hans Aftens fest i Kirkegårdsparken, hvor naturligvis også alle grundejerforeningens medlemmer er meget velkomne til at deltage. Tidspunktet for Skt. Hans aften er som sædvanlig den 23. juni. Det starter kl. 19.00, men se nærmere i kirkebladet og i lokalavisen.


Jeg kan også oplyse, at de 4 kirker i Rødovre 2. pinsedag den 20. maj afholder fælles pinsegudstjeneste på Rødovre Gymnasium. Men også mere om det i kirkebladet og lokalavisen.- 3 -


Jeg vil igen i år minde om, at I først må sætte affald ud til storskrald MANDAG AFTEN nord for Jyllingevej, og ikke før TIRSDAG AFTEN syd for Jyllingevej. Vi kan dermed alle været med til at gøre en indsats for at få et rent og pænt miljø i vores område.


Beskæring af hække og buske, der hænger ud over fortovet, skal man også huske. Vi vender tilbage til det emne under indkomne forslag.


Jeg vil også minde om, at I kan finde oplysninger af den slags på grundejerforeningens hjemmeside, som hedder www.gf-norregaard.dk. Og hvis der er nogen, som gerne fremover vil være webmaster på hjemmesiden, så oplys blot navn og adresse til mig.


Jeg vil også nævne Ren Dag - affaldsindsamlingen søndag den 21. april 2013 kl. 14.00. Igen i år er der 3 mødesteder, nemlig på Vestvolden ved Vestvoldsprojektets bygning, Ejbyvej 190 B, ved filialbiblioteket ”Trekanten”, hvor Slotsherrensvej, Tårnvej og Rødovrevej krydser hinanden og ved filialbiblioteket ”Tremilen”, Nørrekær 8.


Naturfredningsforeningen, Agenda 21 Gruppen, Vestvoldprojektet og Rødovre Kommune går igen sammen og organiserer affaldsindsamling på den måde, at kommunen stiller en bil med mandskab til rådighed til at køre rundt og indsamle affaldssækkene med det indsamlede affald. Jeg fordrer alle til at møde op ved et af de tre indsamlingssteder og give en hjælpende hånd til, at Rødovre kan blive en Renere By.  Men vigtigst af alt, husk at holde fortovet ud for jeres egen parcel pæn og ren for affald.


Hidtil har indsamlingen primært dækket området mellem Jyllingevej og Roskildevej, men hvis der er nogle i grundejerforeningen, der har lyst til at samle affald på netop jeres vej, så er I meget velkomne. I kan bare melde jer hos mig, så aftaler vi nærmere, hvor I indsamler, og hvordan I får sække til affaldet.

Jeg vil opfordre til, at ejere af brændeovne tager imod tilbuddet i kommunens annoncer om homeparties med skorstensfejeren som led i kampagnen mod partikler i røg fra brændeovne


Hvis I ikke selv har konstateret det kan jeg oplyse, at der over de sidste 10 år har været en stigning i grundskatterne (ejendomsskylden) på over 65,1 %, hvilket er næsten dobbelt så meget som stigningerne i pris- og lønniveauet.


Jeg kan oplyse, at Fællesrepræsentationen af Grundejerforeninger i Rødovre har besluttet, at de 2 plantebyttedage, der i mange år har været afholdt på Rødovregård i samarbejde med Naturfredningsforeningen, ikke afholdes i år på grund af alt for lille interesse for deltagelse. Jeg synes, at det er ærgerligt, at man ikke længere har den mulighed at kunne bytte sig til nogle spændende nye og helt gratis planter til haven. Men sådan er det.


Jeg kan også kort nævne, at der fortsat arbejdes på at færdiggøre genopførelsen af batteritogsremisen og lægge skinner langs med voldgaden på strækningen fra Rødovre Parkvejs forlængelse til Ejbyvej. Hvornår indvigelsen finder sted, har jeg ikke kunnet få oplyst endnu.


Endelig vil jeg nævne, at grundejerforeningen har været repræsenteret ved det årlige møde, som Fællesrepræsentationen af Grundejerforeninger afholder med borgmesteren og embedsmænd fra kommunen om kommunens budget for 2013, herunder om grundskatter, renovationsafgifter mv. Vi har også været repræsenteret på årsmødet i Fællesrepræsentationen i februar måned.


Her mod slutningen af min beretning vil jeg oplyse, at vi har fået fastslået grundejerforeningens fødselsdato, - og dermed jubilæumsdag. Foreningen kan dateres til den 5. december 1932. Vi har således haft 80 års fødselsdag den 5. december sidste år. 80 år er jo ikke sådan rigtig rundt, men vi har i bestyrelsen snakket om, at vi måske kan markere jubilæet ved næste års generalforsamling med noget spisning af smørrebrød for alle deltagende medlemmer. Så skal man selvfølgelig tilmelde sig på forhånd. Hvad synes I om den ide?


Jeg vil slutte min beretning med at rette en tak til alle vore medlemmer, fordi I ikke har bebyrdet bestyrelsen unødigt i 2012.


Hvis I også vil lette kassererens arbejde, så husk at skrive jeres adresse, - og det er specielt adressen, - men også gerne jeres navn på, når I til næste år skal indbetale kontingentet, - for ellers vil I få en rykker for betalingen!


Der skal også lyde en tak til mine bestyrelseskolleger for godt samarbejde i det forgangne år.”

- 4 -


Under de efterfølgende drøftelser blev der stillet forskellige spørgsmål om bekæmpelse af rotter. Ved brud på stikledningen fra kloakken i vejen til huset er det grundejeren selv, der skal betale for opgravning og reparation.


Endvidere blev problemer med oversvømmede kældere, og hvad den enkelte grundejer kan gør for at forebygge vandskader drøftet. Også problemerne med lugt- og røggener fra brændeovne blev vendt.


Bestyrelsen vil arbejde videre med muligheden for, at der ved næste års generalforsamling kan være servering af noget spiseligt, - i så fald mod forhåndstilmelding fra de medlemmer, der ønske at deltage i spisningen.


Herefter blev beretningen enstemmigt taget til efterretning.


3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse ved kasserer Peter Hansen

Kassereren gennemgik regnskabet og besvarede et enkelt spørgsmål.


Peter Hansen oplyste, at ved næste års opkrævning af kontingent vil fristen for rettidig betaling blive fastsat til den 1. maj. Men som hidtil vil en medbragt kvittering for indbetaling af kontingentet gælde som adgangskort til generalforsamlingen.


Herefter blev regnskabet enstemmig godkendt

4. Indkomne forslag.

Der var indkommet 2 rettidige forslag, som dirigenten fremlagde.


A. Forslag om fibernet af Jesper Goos

Formanden oplyste, at Jesper Goos pr. mail tidligere på dagen havde meldt afbud til generalforsamlingen af familiære årsager, men at han havde bedt om, at det på generalforsamlingen blev oplyst, at TDC var i gang med at undersøge mulighederne for at etablere fibernet i grundejerforeningens område. Når mulighederne er afklaret, vil TDC arrangere en informationsaften, hvor alle, der er interesserede, kan komme og få oplysnin- ger og teste det tilbudte udstyr. Jesper Goos vil vende tilbage, når han får yderligere informationer fra TDC.

Generalforsamlingen tog oplysningerne til efterretning.


B. Forslag om klipning af hække og træer mod fortove af Peter Heinrich

Formanden oplyste, at hvis man er generet af hække og træer, der hænger ud over fortovet kan man blot rette henvendelse til Rødovre Kommunes Tekniske Forvaltning, der er vejmyndighed, og som efter besigtigelse af forholdene vil kontakte ejeren først med en skriftlig opfordring til at bringe forholdene i orden, det vil sige beskæring tilbage til skel, jf. vedlagte ”Generelle bestemmelser for beskæring af træer og buske langs veje og stier” Hvis forholdene ikke bringes i orden vil kommunen udstede et påbud om lovliggørelse inden en fastsat tidsfrist. Efterkommes påbuddet ikke, kan kommunen lade arbejdet udføre på grundejerens regning.

Generalforsamlingen tog oplysningerne til efterretning.


5. Forslag fra bestyrelsen – ingen forslag


6. Valg til bestyrelse mv.:

a. kasserer - Peter Hansen blev genvalgt for 2 år

b. bestyrelsesmedlem - Johnnie Gregersen blev genvalgt for 2 år

c. 1. bestyrelsessuppleant - Bente Gorm Larsen blev genvalgt for 1 år

d. 2. bestyrelsessuppleant - Hanne Kjærulff blev genvalgt for 1 år

e. revisor - Benny Rosendal blev genvalgt for 2 år

f. revisorsuppleant - Torben Andersen blev genvalgt for 1 år

7. Eventuelt

Intet at berette.